Bienvenue sur COOKX ! En savoir plus sur nous

Commande commerciale ? Entrez votre numéro de TVA dans le panier.

 • Livraison gratuite à partir de 50 €,-

 • Fabriqué en Belgique

 • Livraison le lendemain soir

 • 9.6/10 satisfaction client

Politique de confidentialité

Algemeen

Uw privacy is voor ons van groot belang en COOKX hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij deze gegevens met zorg en in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (DPDA) stelt. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden en we doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Door gebruik te maken van onze diensten verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt voor verwerking.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door COOKX verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van COOKX; (uitvoering overeenkomst)
 • Het verwerken van bestellingen
 • Meedelen van de status van bestellingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (Met toestemming van betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (opslagen en verwerken)

-Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (factuur- en afleveradres), telefoonnummer, e-mail  

 -Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij delen enkel uw persoonsgegevens in situaties waarin:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van Shopify. Shopify zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Om onze bestellingen te verwerken en te verzenden hebben wij een koppeling met Sendcloud. Deze ontvangt van ons uw adresgegevens (afleveradres) om de bestellingen te kunnen verzenden/leveren. Uw online betalingen worden verwerkt door onze betaalpartner Mollie. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

COOKX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden nooit langer dan vijf jaar bewaard.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mail nieuwsbrief te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens COOKX van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Identiteit onderneming

Als COOKX zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

COOKX - Productlijn van DHH BV
DHH BV
Heikesveld 85
3910 Pelt
België

E-mailadres: info@cookx.com
Telefoon: 011398257
Ondernemingsnummer: 0750612031
BTW-nummer: BE 0750 612 031